کاسه کاغذی

کاسه تک جداره در ابعاد و سایز های گوناگون با توجه به تیراژ قابل تولید است.این نوع کاسه ها جهت بستنی،انواع کوکی هاو… مورد استفاده می باشند.

حجم/تیراژ5000عدد10000عدد20000عدد35000عددطرح عمومی
500 سی سی455400355325325سر رسید مهندسی

The year 2019-2020 in a Glance سال 2020-2019 میلادی در یک نگاه

سر رسید مهندسی

ست سررسید

The year 2019-2020 in a Glance سال 2020-2019 میلادی در یک نگاه

سالنامه بي قانون

ست سررسید

سالنامه 2015

سالنامه بي قانون

طراحی سررسید 94

سالنامه 2015

سالنامه و تقویم

طراحی سررسید 94

سررسید 1394

سالنامه و تقویم

سالنامه هواشناسی ایران

سررسید 1394

سررسیدهای فانتزی

سالنامه هواشناسی ایران

سررسید مهندسی

سررسیدهای فانتزی

سررسید 95

سررسید مهندسی

لحظه تحویل سال 1397

سررسید 95

قیمت چاپ سالنامه

لحظه تحویل سال 1397

سررسید های فانتزی

قیمت چاپ سالنامه

سالنامه 96

سررسید های فانتزی

سالنامه لشگر ده سید الشهدا

سالنامه 96

سالنامه ایران

سالنامه لشگر ده سید الشهدا

سالنامه آماری آموزش و پرورش

سالنامه ایران

سالنامه آماری سال 75

سالنامه آماری آموزش و پرورش

قیمت چاپ سر رسید

سالنامه آماری سال 75

سررسيد سال 1394

قیمت چاپ سر رسید

ثبت نام سررسید نظام مهندسی

سررسيد سال 1394

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

ثبت نام سررسید نظام مهندسی

سالنامه آماری آذربایجان غربی

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

سالنامه روزنامه فرهیختگان

سالنامه آماری آذربایجان غربی

سالنامه روزنامه ایران

سالنامه روزنامه فرهیختگان

خرید سالنامه 95

سالنامه روزنامه ایران

جلد سررسید

خرید سالنامه 95

سالنامه سال 94

جلد سررسید