پوستر


فرم پوستر یکرو 45*60 – تحویل 2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو1000
604.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
766.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو1000
645.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو2000
888.000


فرم پوستر یکرو 70*50 – تحویل2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 1000
611.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
814.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 1000
726.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 2000
1.023.00


فرم پوستر یکرو 90*60 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر80 گرم
یکرو 1000
1.192.000
تحریر80 گرم
یکرو 2000
1.522.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 1000
1.279.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 2000
1.765.000


فرم پوستر 70*100 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80گرم
یکرو1000
1.205.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
1.617.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
1.455.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
2.062.000



فرم پوستر B3  - تحویل  4  روز کاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80 گرم
یکرو1000
328.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
422.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
368.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
550.000



فرم پوستر A3 - تحویل 3 روز کاری 

جنس کار

تیراژ

قیمت

تحریر 80 گرم
یکرو1000
307.000
دورو1000
483.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
388.000
دورو2000
564.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
361.000
دورو1000
537.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
483.000
دورو2000
672.000




سالنامه صالحین

سالنامه چىست

سالنامه صالحین

سررسید چک در اکسل

سالنامه چىست

سالنامه لشگر عاشورا

سررسید چک در اکسل

سررسید فانتزی 95

سالنامه لشگر عاشورا

سالنامه قمری

سررسید فانتزی 95

سالنامه 87

سالنامه قمری

چاپ تقویم 1397

سالنامه 87

سالنامه 98 در یک نگاه

چاپ تقویم 1397

سررسید حافظ

سالنامه 98 در یک نگاه

روانشناسی رنگ صورتی

سررسید حافظ

جشنواره 2 سالانه انیمیشن

روانشناسی رنگ صورتی

جداول سالنامه اماری

جشنواره 2 سالانه انیمیشن

وام سررسیدی

جداول سالنامه اماری

سررسید 98 اصفهان

وام سررسیدی

صحافی سررسید و مزایا و معایب آن

سررسید 98 اصفهان

سررسید 1399

صحافی سررسید و مزایا و معایب آن

تقویم و سالنامه 98

سررسید 1399

سررسید انگلیسی

تقویم و سالنامه 98

چاپ سالنامه 95

سررسید انگلیسی

سررسید 97

چاپ سالنامه 95

سالنامه سلامت

سررسید 97

سررسید برنامه ریزی

سالنامه سلامت

سررسيد و تقويم

سررسید برنامه ریزی

جلد سالنامه

سررسيد و تقويم

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

جلد سالنامه

قیمت سررسید 98

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

ست هدیه سررسید

قیمت سررسید 98

سررسید حقوقی

ست هدیه سررسید

سفارش سالنامه 1398

سررسید حقوقی