هدایای تبلیغاتی پزشکی

گروه تبلیغاتی پارت هدایایی ویژه، مناسب پزشکی و سلامت ارائه دهد.ما با در نظر گرفتن معیارهای ویژه این هدایا را به شما تقدیم می کنیم.

لیست قیمت هدایای تبلیغاتی پـزشکی

ردیف نام محصول کد محصول قیمت فروش (به ریال)
1 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 1 1,782,000
2 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 2 2,112,000
3 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 3 216,000
4 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 4 216,000
5 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 5 288,000
6 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 6 2,244,000
7 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 7 1,848,000
8 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 8 1,452,000
9 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 9 1,584,000
10 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 10 3,894,000
11 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 11 897,000
12 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 12 1,650,000
13 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 13 1,035,000
14 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 14 1,584,000
15 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 15 2,178,000
16 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 16 2,442,000
17 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 17 2,574,000
18 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 18 1,848,000
19 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 19 2,442,000
20 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 20 759,000
21 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 21 1,485,000
22 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 22 3,168,000


سالنامه سال 94

سالنامه سلامت نسخه 4

سالنامه سال 94

چاپ سرسید

سالنامه سلامت نسخه 4

سالنامه آماری طالقان

چاپ سرسید

سالنامه سال 63

سالنامه آماری طالقان

سالنامه صالحین 94

سالنامه سال 63

سالنامه کوردی

سالنامه صالحین 94

سالنامه هفت سین قرانی

سالنامه کوردی

چاپ تقویم 97

سالنامه هفت سین قرانی

سررسید برای اندروید

چاپ تقویم 97

تقویم و سالنامه چیست ؟

سررسید برای اندروید

سالنامه 1395

تقویم و سالنامه چیست ؟

قیمت سالنامه العبد

سالنامه 1395

چاپ سالنامه اختصاصی 1397

قیمت سالنامه العبد

سررسید 1394

چاپ سالنامه اختصاصی 1397

سالنامه 85

سررسید 1394

سالنامه 58

سالنامه 85

سررسید 1395

سالنامه 58

سررسید جی کادر

سررسید 1395

سررسید اروپایی

سررسید جی کادر

سالنامه 79

سررسید اروپایی

قیمت چاپ سررسید 97

سالنامه 79

رویداد نجومی قابل رویت در ایران در سال 1398. هجری شمسی

قیمت چاپ سررسید 97

خرید سالنامه 1394

رویداد نجومی قابل رویت در ایران در سال 1398. هجری شمسی

سررسید پالتویی

خرید سالنامه 1394

تقویم رومیزی

سررسید پالتویی

قیمت چاپ سر رسید 1397

تقویم رومیزی

سالنامه آماری جهاد کشاورزی

قیمت چاپ سر رسید 1397

ست مدیریتی

سالنامه آماری جهاد کشاورزی

سررسید قطع وزیری

ست مدیریتی