لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره

سررسید مدل اروپایی

سال 1399 سال کدام حیوان است؟

سررسید مدل اروپایی

سالنامه چرمی

سال 1399 سال کدام حیوان است؟

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1390

سالنامه چرمی

سررسید طرح

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1390

سالنامه زیبا

سررسید طرح

سررسید زیر دستی

سالنامه زیبا

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

سررسید زیر دستی

خرید سررسید 97

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

سررسید ارزان 94

خرید سررسید 97

سررسید اروپایی

سررسید ارزان 94

سالنامه سال 95

سررسید اروپایی

سررسید و تقویم 94

سالنامه سال 95

سالنامه سال 1398

سررسید و تقویم 94

سر رسید جلد نرم

سالنامه سال 1398

سررسید در ایندیزاین

سر رسید جلد نرم

سفارش سالنامه 98

سررسید در ایندیزاین

سررسید رقعی 95

سفارش سالنامه 98

قیمت سر رسید

سررسید رقعی 95

سود در سررسید یکساله

قیمت سر رسید

سالنامه زرتشتی 1393

سود در سررسید یکساله

سالنامه 85

سالنامه زرتشتی 1393

ارگانایزر

سالنامه 85

دفتریادداشت سیمی

ارگانایزر

سالنامه خرید

دفتریادداشت سیمی

چاپ سر رسید اختصاصی

سالنامه خرید

دفتر سفر

چاپ سر رسید اختصاصی

سررسید سال 98

دفتر سفر

چاپ سررسید اختصاصی 97

سررسید سال 98

قیمت سررسید 1397

چاپ سررسید اختصاصی 97