سینی لیوان کاغذی

سینی کاغذی نگهدارنده لیوان جهت انواع لیوان با حجم های متفاوت قابل استفاده بوده و در حالت های مختلف قابل تولید می باشد.

قیمت عمومیقیمت اختصاصیتیراژشرح کالا
سینی لیوان 2 تایی
3607201200سینی لیوان 2 دو تایی 300 گرم
​​​​​​​​
-4805000سینی لیوان 2 دو تایی 300 گرم
سینی های بیرون بر
3807601200سینی لیوان 4 تایی 300 گرم

-5005000سینی لیوان 4 تایی 300 گرمسررسید قطع اروپایی

چاپ سر رسید اختصاصی

سررسید قطع اروپایی

سر رسید 1397

چاپ سر رسید اختصاصی

چاپ سالنامه

سر رسید 1397

سالنامه نودوچهار

چاپ سالنامه

سالنامه آماری سال 75

سالنامه نودوچهار

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1389

سالنامه آماری سال 75

قیمت سالنامه 95

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1389

سررسید لاکچری

قیمت سالنامه 95

چاپ سالنامه

سررسید لاکچری

سالنامه 1394

چاپ سالنامه

سالنامه بیمه

سالنامه 1394

سررسید طرح اروپایی

سالنامه بیمه

سررسید سال 96

سررسید طرح اروپایی

خرید سررسید 97

سررسید سال 96

سررسید نفیس

خرید سررسید 97

تقویم و سررسید سال 1394

سررسید نفیس

سررسید چوبی

تقویم و سررسید سال 1394

سررسید وزیری چیست

سررسید چوبی

سالنامه صنعت بیمه 1393

سررسید وزیری چیست

سررسید و ارگانایزر نفیس

سالنامه صنعت بیمه 1393

سالنامه کشور

سررسید و ارگانایزر نفیس

سالنامه ي كو جي

سالنامه کشور

سالنامه گاد 5

سالنامه ي كو جي

سررسید سال 1394

سالنامه گاد 5

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

سررسید سال 1394

سالنامه فارسی به انگلیسی

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

سالنامه 1395

سالنامه فارسی به انگلیسی

خرید سالنامه 97

سالنامه 1395

سر رسیدمدیریتی

خرید سالنامه 97