سر رسید


سررسید یا به عبارت صحیح تر سالنامه دفتر یا کتابی است دست نویس یا چاپ شده که در مورد رویدادهای اتفاق افتاده در یک سال اطلاعاتی می دهد. سررسید یا سالنامه ها ممکن است موضوعات مختلفی از جمله اقتصادی ، سیاسی یا اجتماعی را پوشش دهندو یا تنها به یـک موضـوع بپـردازند. سالنامه می تواند شامل فـهرست منـاسبت هایی باشـد کـه بنـا به تصمیماتی اتخاذ شده اندتا یاد و خاطره حوادث،اتفاقات یا انسان هایی نام آور را زنده نگه دارند.

 سالنامه های متفاوتی درسال های اخیر به چاپ رسیده اند که از میان آنها سررسید العبد ،  سررسـید جامه مهندسـان مشاور، سررسـید حرفه هنرمند ،سررسید حسابداری، سررسید خادم ملت ، سررسید دانش آموزی،سررسید دستیار مهندس ، سررسید زرتشت ، سررسید سبک زندگی ، سررسید شیعه ، عکس سررسید قرآنی  و ... را میتوان نام برد
سالنامه به انگلیسی

سررسید حسابداری

سالنامه به انگلیسی

سالنامه آماری آموزش و پرورش

سررسید حسابداری

سررسید قطع اروپایی

سالنامه آماری آموزش و پرورش

سالنامه سال 56

سررسید قطع اروپایی

سالنامه هواشناسی کل کشور

سالنامه سال 56

سالنامه اختصاصی 1398

سالنامه هواشناسی کل کشور

قیمت سر رسید

سالنامه اختصاصی 1398

سالنامه قیمت

قیمت سر رسید

سررسید برنامه ریزی

سالنامه قیمت

سالنامه کشور

سررسید برنامه ریزی

سالنامه حیوانات

سالنامه کشور

چاپ سالنامه در تهران

سالنامه حیوانات

سالنامه سال 69

چاپ سالنامه در تهران

قیمت سر رسید

سالنامه سال 69

سالنامه گاد 5

قیمت سر رسید

articles-calendar-97/مقالات

سالنامه گاد 5

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

articles-calendar-97/مقالات

سالنامه 2019 میلادی

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

سالنامه استان لرستان

سالنامه 2019 میلادی

سررسید خانه عمران

سالنامه استان لرستان

سالنامه حجامت 1394

سررسید خانه عمران

سالنامه

سالنامه حجامت 1394

سرسید 1397

سالنامه

سالنامه سلامت

سرسید 1397

پخش عمده سررسید

سالنامه سلامت

سررسید طرح

پخش عمده سررسید

سررسید 98 اصفهان

سررسید طرح

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)

سررسید 98 اصفهان

دفتر یادداشت سیمی دخترانه – دفتر سیمی دخترانه

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)