سالنامه عبری

سالنامه عبری که در میان ایرانیان یهودی‌تبار به آن تقویم مختط یا مختلط نیز گفته می‌شود، آغاز آفرینش و خلقت آدم بر اساس کتاب پیدایش را مبدأ خود می‌داند. بر اساس سال‌های خورشیدی و ماه‌های قمری استوار است و به لحاظ کسری ده روزه سال قمری نسبت به شمسی، هر چهارسال یک سال سیزده (۱۳) ماهه محاسبه می‌شود تا تناسب سالها و ماه‌ها برقرار بماند. بر سه‌پایه استوار است:

•سال خورشیدی

•ماه قمری

•هفته هفت روزه که هر یکشنبه آغاز می‌شود.

هر ماه جدید با طلوع ماه محاسبه می‌شود، که هر ۲۹٫۵۳ روز پدیدار می‌شود. تقویم متشکل از ۱۲ ماه ۲۹ یا ۳۰ روزه است.

هر سال قمری که دوازده ماه داشته باشد در نهایت ۳۵۴٫۳۶ روز خواهد بود.

یا این که هر سال (یک بار گردش کامل زمین به دور خورشید) ۳۶۵٫۲۵ روز خواهد بود.سررسید ی

سررسید جیبی

سررسید ی

سررسید ارزان 94

سررسید جیبی

قیمت چاپ سررسید

سررسید ارزان 94

جلد سررسید

قیمت چاپ سررسید

سفارش سررسید

جلد سررسید

سود در سررسید یکساله

سفارش سررسید

سررسید بدهی

سود در سررسید یکساله

سرر سیدهفتگی

سررسید بدهی

سالنامه قمر در عقرب

سرر سیدهفتگی

سالنامه تبری

سالنامه قمر در عقرب

سررسيد شيراز

سالنامه تبری

سالنامه سال 98

سررسيد شيراز

نکات مهم در سفارش سر رسید

سالنامه سال 98

خرید سالنامه 97

نکات مهم در سفارش سر رسید

سالنامه 96

خرید سالنامه 97

نکات طراحی تقویم رومیزی و دیواری

سالنامه 96

سررسید خرید

نکات طراحی تقویم رومیزی و دیواری

سررسید 98

سررسید خرید

سرسید اختصاصی

سررسید 98

قیمت چاپ سررسید

سرسید اختصاصی

تقویم رومیزی

قیمت چاپ سررسید

سررسید حواله های پدیده شاندیز

تقویم رومیزی

سالنامه زرتشتیان

سررسید حواله های پدیده شاندیز

تاریخچه صحافی

سالنامه زرتشتیان

سالنامه هواشناسی کشور

تاریخچه صحافی

سررسید های 95

سالنامه هواشناسی کشور

سررسید وزیری چیست

سررسید های 95

سررسید دستیار مهندسی

سررسید وزیری چیست

سررسید 98

سررسید دستیار مهندسی