سالنامه خورشیدی

این گاه‌شماری از ۳۶۵ روز در قالب ۱۲ ماه تشکیل شده‌است و براساس گاه‌شماری جلالی سرآغاز آن اعتدال بهاری در نیمکره شمالی است. با این تفاوت که مبدأ آن هجری است. طراحان گاه‌شماری جلالی، گروهی ریاضیدان و اخترشناس بودند که نامدارترین آن‌ها حکیم خیام ریاضیدان و شاعر ایرانی بود. اینان به سفارش ملکشاه سلجوقی و با اصلاح گاه‌شماری یزدگردی به این گاه‌شمار نوین دست یافتند. گاه‌شماری جلالی با حفظ سرآغاز و طول سال با تغییر مبدأ، اسامی و طول ماه‌ها در قالب گاه‌شماری هجری شمسی برجی درآمده و باز با تغییراتی در طول ماه‌ها ضمن تنوع اسامی آنها، عنوان تقویم هجری شمسی پیدا کرد. این تقویم بر پایه سال اعتدالی خورشیدی برابر با ۳۶۵٫۲۴۲۱۹۸۷۸ روز است؛ که سال تقویمی آن ۳۶۵ و ۳۶۶روزه (کبیسه) می‌باشد.


سررسید خشکبیجار

سالنامه جاودانه های ایران

سررسید خشکبیجار

چاپ سالنامه و سررسید

سالنامه جاودانه های ایران

سررسید العبد

چاپ سالنامه و سررسید

سررسید اروپایی

سررسید العبد

سالنامه گنجینه ماندگار

سررسید اروپایی

سالنامه چیست

سالنامه گنجینه ماندگار

چاپ سالنامه اختصاصی 1397

سالنامه چیست

سررسید من

چاپ سالنامه اختصاصی 1397

سررسید بدهی

سررسید من

سالنامه گل نرگس

سررسید بدهی

نحوه شکل گیری تقویم

سالنامه گل نرگس

سرسید اختصاصی

نحوه شکل گیری تقویم

قیمت چاپ سررسید 1397

سرسید اختصاصی

سررسید 98 اصفهان

قیمت چاپ سررسید 1397

سالنامه اختصاصی

سررسید 98 اصفهان

ست مدیریتی

سالنامه اختصاصی

سررسید طراحی

ست مدیریتی

سررسید گل نرگس 95

سررسید طراحی

سالنامه ی كوردی

سررسید گل نرگس 95

سالنامه ی آماری استان کرمان

سالنامه ی كوردی

سالنامه 98

سالنامه ی آماری استان کرمان

سررسید فانتزی

سالنامه 98

سررسید حافظ

سررسید فانتزی

قیمت چاپ سررسید

سررسید حافظ

سالنامه حجامت 94

قیمت چاپ سررسید

سالنامه صهبا 98

سالنامه حجامت 94

سالنامه سلامت 98

سالنامه صهبا 98

سالنامه به انگلیسی

سالنامه سلامت 98

سالنامه 1398 افغانستان

سالنامه به انگلیسی