رویداد نجومی قابل رویت در ایران در سال 1398. هجری شمسی


رويداد نجومي قابل رؤيت در ايران در سال 1398هجري شمسي

1.ماه گرفتگي جزيي در تاريخ چهارشنبه 26تير
آغاز گرفتگي: 32دقيقه بامداد
حداكثر: ساعت 2و 1دقيقه بامداد
پايان گرفتگي: ساعت 3و 30دقيقه بامداد
حداكثر پوشيدگي قرص ماه: 67درصد
اين گرفتگي در آمريكاي جنوبي به جز بخشي از شمال غرب آن، اروپا، آسيا به جز شمال شرق
آن، آفريقا و استراليا ديده ميشود.

2.خورشيدگرفتگي در تاريخ پنجشنبه 5دیسالنامه جاودانه های ایران

انواع تقویم رومیزی

سالنامه جاودانه های ایران

روانشناسی رنگ طلایی

انواع تقویم رومیزی

قیمت چاپ سر رسید 1397

روانشناسی رنگ طلایی

قیمت چاپ سر رسید

قیمت چاپ سر رسید 1397

سررسید در ایندیزاین

قیمت چاپ سر رسید

سررسید جمعه جدا

سررسید در ایندیزاین

دفتر یادداشت هولوگرامی

سررسید جمعه جدا

نرم افزار طراحی سررسید

دفتر یادداشت هولوگرامی

سالنامه سال 98

نرم افزار طراحی سررسید

سالنامه آماری سال 75

سالنامه سال 98

سالنامه صنعت بیمه 1398

سالنامه آماری سال 75

قیمت چاپ سالنامه

سالنامه صنعت بیمه 1398

سررسید العبد

قیمت چاپ سالنامه

سررسید زیبا

سررسید العبد

دفترچه یادداشت فانتزی

سررسید زیبا

وام سررسیدی

دفترچه یادداشت فانتزی

سر رسید 1398

وام سررسیدی

قیمت سررسید 99

سر رسید 1398

سررسید جمعه جدا

قیمت سررسید 99

سالنامه 2019

سررسید جمعه جدا

سررسید فنری

سالنامه 2019

وام سررسید گذشته

سررسید فنری

سالنامه هفت سین قرانی

وام سررسید گذشته

سررسید پزشکی

سالنامه هفت سین قرانی

روانشناسی رنگ سبز

سررسید پزشکی

سررسید و هدایای تبلیغاتی

روانشناسی رنگ سبز

ست سررسید

سررسید و هدایای تبلیغاتی

لوگو سالنامه

ست سررسید

دانلود سالنامه 2574 شاهنشاهی

لوگو سالنامه