رویداد نجومی قابل رویت در ایران در سال 1398. هجری شمسی


رويداد نجومي قابل رؤيت در ايران در سال 1398هجري شمسي

1.ماه گرفتگي جزيي در تاريخ چهارشنبه 26تير
آغاز گرفتگي: 32دقيقه بامداد
حداكثر: ساعت 2و 1دقيقه بامداد
پايان گرفتگي: ساعت 3و 30دقيقه بامداد
حداكثر پوشيدگي قرص ماه: 67درصد
اين گرفتگي در آمريكاي جنوبي به جز بخشي از شمال غرب آن، اروپا، آسيا به جز شمال شرق
آن، آفريقا و استراليا ديده ميشود.

2.خورشيدگرفتگي در تاريخ پنجشنبه 5دیچاپ سالنامه و سررسید

سررسید رقعی 95

چاپ سالنامه و سررسید

سررسید 98 اصفهان

سررسید رقعی 95

قیمت چاپ سررسید 97

سررسید 98 اصفهان

سالنامه حجامت سال 1394

قیمت چاپ سررسید 97

سر رسید

سالنامه حجامت سال 1394

سالنامه حجامت 1395

سر رسید

سالنامه کردی

سالنامه حجامت 1395

سالنامه ایران

سالنامه کردی

سالنامه شیلات ایران

سالنامه ایران

سررسيد شيراز

سالنامه شیلات ایران

روبان سررسید

سررسيد شيراز

سررسید فانتزی

روبان سررسید

خرید سر رسید

سررسید فانتزی

طراحی لت سررسید

خرید سر رسید

پلنر تحصیلی چیست؟

طراحی لت سررسید

سررسید لاکچری

پلنر تحصیلی چیست؟

سالنامه هواشناسی

سررسید لاکچری

نمونه لت سررسید

سالنامه هواشناسی

اندازه سررسید اروپایی

نمونه لت سررسید

سالنامه گمرک

اندازه سررسید اروپایی

سالنامه طرح مبنا

سالنامه گمرک

طرح صفحات سررسید

سالنامه طرح مبنا

سال 1399 در یک نگاه

طرح صفحات سررسید

اندازه سررسید رقعی

سال 1399 در یک نگاه

سررسید خاص

اندازه سررسید رقعی

سالنامه سال 98

سررسید خاص

لیست قیمت سر رسید

سالنامه سال 98

سایز سررسید وزیری

لیست قیمت سر رسید

سالنامه شرق 94

سایز سررسید وزیری