تراکت


فرم های عمومی گلاسه ۱۷۰ گرمی – تحویل ۷ روزکاری

سایز
تیراژ
یک رو
دورو
29 * 20 A4 تراکت
2000
268,000
337.000
20 * 14.5 A5 تراکت
2000
140,000
174,000
14.5 * 10.0 A6 تراکت
2000
75000
93,000
29 * 20 A4 تراکت
4000
420,000
495.000
20 * 14.5 A5 تراکت
4000
216.000
253.000
14.5 * 10.0 A6 تراکت
4000
113.000
132.000


فرم های عمومی گلاسه ۱۷۰ گرمی – تحویل فوری ۲ روزکاری

سایز
تیراژ
یک رو
دورو
29 * 20 A4 تراکت
2000
287.000
364.000
20 * 14.5 A5 تراکت
2000
152.000
187.000
14.5 * 10.0 A6 تراکت
2000
85.000
101.000
29 * 20 A4 تراکت
4000
447.000
530.000
20 * 14.5 A5 تراکت
4000
233.000
274.000
14.5 * 10.0 A6 تراکت
4000
121.000
140.000


فرم های عمومی گلاسه ۱۳۵ گرمی – تحویل ۷ روزکاری

سایز
تیراژ
یک رو
دورو
29 * 20 A4 تراکت
1000
135,000
193,000
20 * 14.5 A5 تراکت
1000
95,000
110,000
14.5 * 10.0 A6 تراکت
1000
48,000
56,000
29 * 20 A4 تراکت
2000
193,000
243,000
20 * 14.5 A5 تراکت
2000
115,000
135,000
14.5 * 10.0 A6 تراکت
2000
75,000
85,000
29 * 20 A4 تراکت
5000
368,000
415,000
20 * 14.5 A5 تراکت
5000
205,000
230,000
14.5 * 10.0 A6 تراکت
5000
115,000
135,000


فرم های عمومی تحریر ۱۰۰ گرم – تحویل ۷ روزکاری

سایز
تیراژ
یک رو
دورو
A4 سایز واقعی
1000
186,000
313,000
A5 سایز واقعی
1000
105,000
162,000


فرم های عمومی تحریر ۸۰ گرم – تحویل ۷ روزکاری

سایز
تیراژ
یک رو
دورو
29.7 * 21 A4 سایز واقعی
1000
144,000
222,000
21 * 14.5 A5 سایز واقعی
1000
90,000
117,000
14.5 * 10.5 A6 سایز واقعی
 1000
 44,000
 64,000
29.7 * 21 A4 سایز واقعی
2000
178,000
253,000
21 * 14.5 A5 سایز واقعی
2000
105,000
132,000
14.5 * 10.5 A6 سایز واقعی
2000
70,000
80,000
29.7 * 21 A4 سایز واقعی
5000
301,000
371,000
21 * 14.5 A5 سایز واقعی
5000
175,000
210,000
14.5 * 10.5 A6 سایز واقعی
5000
83.000
102.000
29 * 20 A4 تراکت
1000
117.000
166.000
20 * 14.5 A5 تراکت
1000
64.000
87.000
14.5 * 10.5 A6 تراکت
1000
37.000
50.000
29 * 20 A4 تراکت
2000
145.000
202.000
20 * 14.5 A5 تراکت
2000
80.000
106.000
14.5 * 10.5 A6 تراکت
2000
46.000
60.000
29 * 20 A4 تراکت
5000
260,000
307,000
20 * 14.5 A5 تراکت
5000
150,000
190,000
14.5 * 10.5 A6 تراکت
5000
105,000
120,000


فرم های عمومی کتان ۱۲۰ گرم – تحویل ۷ روزکاری

سایز
تیراژ
یک رو
دورو
29.7 * 21 A4 سایز واقعی
1000
268.000
320.000
21 * 14.5 A5 سایز واقعی
1000
150,000
170,000


فرم عمومی گلاسه ۱۳۵ گرم و تحریر ۸۰ گرم فوری

سایز
تیراژ
یک رو
دورو
تحریر - سایز واقعی A4 29/7*21
1000
171.000
253.000
تحریر - سایز واقعی A5 21*14/5
1000
120.000
145.000
تحریر - سایز واقعی A6 14/5*10/5
1000
55.000
75.000
تحریر - سایز واقعی A4 29/7*21
2000
213.000
287.000
تحریر - سایز واقعی A5 21*14/5
2000
130.000
160.000
تحریر - سایز واقعی A6 14/5*10/5
2000
90.000
100.000
تحریر - سایز واقعی A4 29/7*21
5000
341.000
411.000
تحریر - سایز واقعی A5 21*14/5
5000
205.000
250.000
تحریر - سایز واقعی A6 14/5*10/5
5000
135.000
160.000
تحریر - 29 * 20 A4
1000
144.000
193.000
تحریر - 20 * 14.5 A5
1000
78.000
101.000
تحریر - 14.5 * 10.5 A6
1000
44.000
60.000
تحریر - 29 * 20 A4
2000
180.000
232.000
تحریر - 20 * 14.5 A5
2000
93.000
120.000
تحریر - 14.5 * 10.5 A6
2000
54.000
67.000
تحریر - 29 * 20 A4
5000
297.000
348.000
تحریر - 20 * 14.5 A5
5000
167.000
180.000
تحریر - 14.5 * 10.5 A6
5000
86.000
100.000
گلاسه - تراکت A4 29*20
1000
165.000
220.000
گلاسه - تراکت A5 21*14/5
1000
125.000
150.000
گلاسه - تراکت A6 14/5*10
1000
65.000
79.000
گلاسه - تراکت A4 29*20
2000
220.000
270.000
گلاسه - تراکت A5 21*14/5
2000
140.000
180.000
گلاسه - تراکت A6 14/5*10
2000
90.000
105.000
گلاسه - تراکت A4 29*20
 5000
 409,000
 456,000
گلاسه - تراکت A5 21*14/5
 5000
 235,000
 270,000
گلاسه - تراکت A6 14/5*10
 5000
 145,000
 175,000


فرم عمومی گلاسه ۱۲۰ گرم 

سایز
تیراژ
یک رو
دورو
 گلاسه 120 گرم 28*20 (فوری) 
 5000
 353.000
 402,000
 گلاسه 120 گرم 20*14  (فوری) 
 5000
 190,000
 210,000
 گلاسه 120 گرم 14*10  (فوری) 
 5000
 98,000
 109,000
گلاسه 120 گرم 28*20 (7 روزه)
5000
326.000
368.000
گلاسه 120 گرم 20*14  (7 روزه)
5000
170.000
190.000
 گلاسه 120 گرم 14*10  (7 روزه)
5000
90.000
100.000


A3 یکرو – تحویل ۵ روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
1000
240,000
تحریر ۸۰ گرم
2000
330,000
گلاسه ۱۳۵ گرم
1000
250,000
گلاسه ۱۳۵ گرم
2000
360,000


A3 دورو – تحویل ۳ روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
1000 عدد
310,000
تحریر ۸۰ گرم
2000 عدد
370,000
گلاسه ۱۳۵ گرم
1000 عدد
385,000
گلاسه ۱۳۵ گرم
2000 عدد
520,000


تحریر ۸۰ گرمی b5,b4 – تحویل ۷ روزکاری

جنس کار
تیراژ
یکرو
دورو
سایز واقعی  B4 24*34
1000
 112,000 
 268,000 
سایز واقعی  B4 24*34
2000
 222,000 
229,000 
سایز واقعی  B4 24*34
5000
 388,000 
510,000 
سایز واقعی  B5 17*24
 1000 
 86,000 
140,000 
سایز واقعی  B5 17*24
 2000 
 117,000 
170,000 
سایز واقعی  B5 17*24
5000 
199,000 
260,000 
سایز واقعی  B6 12*17
1000
48.000
75.000
سایز واقعی  B6 12*17
2000
64.000
90.000
سایز واقعی  B6 12*17
5000
105.000
136.000


تحریر ۸۰ گرمی b5,b4 – تحویل فوری ۲ روزکاری

جنس کار
تیراژ
یکرو
دورو
سایز واقعی  B4 24*34
1000
189.000
295.000
سایز واقعی  B4 24*34
2000
249.000
356.000
سایز واقعی  B4 24*34
5000
429.000
550.000
سایز واقعی  B5 17*24
 1000
100.000
154.000
سایز واقعی  B5 17*24
 2000
132.000
185.000
سایز واقعی  B5 17*24
5000 
220.000
280.000
سایز واقعی  B6 12*17
1000
55.000
82.000
سایز واقعی  B6 12*17
2000
73.000
98.000
سایز واقعی  B6 12*17
5000
118.000
150.000


گلاسه۱۳۵ گرمی b5,b4 – تحویل ۷ روزکاری

جنس کار
تیراژ
یکرو
دورو
سایز واقعی  B4 24*34
1000
205.000
305,000 
سایز واقعی  B4 24*34
2000
293,000 
388,000 
سایز واقعی  B4 24*34
5000
540.000 
676,000 
سایز واقعی  B5 17*24
 1000 
107,000 
158,000 
سایز واقعی  B5 17*24
 2000 
152,000 
199,000 
سایز واقعی  B5 17*24
5000 
275,000 
344,000 
سایز واقعی  B6 12*17
1000
59.000
85.000
سایز واقعی  B6 12*17
2000
81.000
105.000
سایز واقعی  B6 12*17
5000
143.000
178.000


گلاسه۱۳۵ گرمی b5,b4 – تحویل فوری ۲ روزکاری

جنس کار
تیراژ
یکرو
دورو
سایز واقعی  B4 24*34
1000
225.000
324.000
سایز واقعی  B4 24*34
2000
313.000
409.000
سایز واقعی  B4 24*34
5000
564.000
699.000
سایز واقعی  B5 17*24
 1000 
118.000
171.000
سایز واقعی  B5 17*24
 2000 
166.000
213.000
سایز واقعی  B5 17*24
5000 
294.000
368.000
سایز واقعی  B6 12*17
1000
64.000
91.000
سایز واقعی  B6 12*17
2000
89.000
113.000
سایز واقعی  B6 12*17
5000
148.000
191.000
تحویل فوری - 6 ساعته 

جنس کار
تیراژ
یکرو
دورو
تراکت تحریر 80 گرم A4
2000
220.000
274.000
تراکت تحریر 80 گرم A5
 2000
117.000
144.000
تراکت تحریر 80 گرم  A6
2000
64.000
78.000
تراکت گلاسه 135 گرم A4
2000
260.000
301.000
تراکت گلاسه 135 گرم A5
2000
140.000
159.000
تراکت گلاسه 135 گرم A6
2000
75.000
85.000
سربرگ تحریر 80 گرم A4
2000
247.000
321.000
سربرگ تحریر 80 گرم A5
2000
135.000
179.000
سربرگ تحریر 80 گرم A6
2000
73.000
97.000


طرح سررسید 94

ست سررسید 98

طرح سررسید 94

فرم بندی سررسید

ست سررسید 98

سالنامه دیواری

فرم بندی سررسید

تعطیلات رسمی سال 1399

سالنامه دیواری

قیمت چاپ سر رسید 97

تعطیلات رسمی سال 1399

سررسید 98

قیمت چاپ سر رسید 97

سالنامه شرق 93

سررسید 98

سالنامه چىست

سالنامه شرق 93

سالنامه هلال غم میبد

سالنامه چىست

سررسید مذهبی

سالنامه هلال غم میبد

سررسید جیبی

سررسید مذهبی

سررسید عمرنامه

سررسید جیبی

سررسید و ارگانایزر نفیس

سررسید عمرنامه

سررسید برنامه ریزی

سررسید و ارگانایزر نفیس

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سررسید برنامه ریزی

سالنامه آماری ثبت احوال

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سالنامه و سررسید

سالنامه آماری ثبت احوال

سررسید های نفیس

سالنامه و سررسید

لحظه تحویل سال 1400

سررسید های نفیس

قیمت سررسید

لحظه تحویل سال 1400

سالنامه 93 دانلود

قیمت سررسید

سررسید 1399

سالنامه 93 دانلود

سررسید چوبی

سررسید 1399

سر رسید ارزان

سررسید چوبی

سررسید تبلیغاتی

سر رسید ارزان

قیمت سالنامه تبلیغاتی

سررسید تبلیغاتی

قیمت چاپ سررسید

قیمت سالنامه تبلیغاتی

سالنامه فارسی اندروید

قیمت چاپ سررسید

سررسید گذشته وام

سالنامه فارسی اندروید