جستجوی: سالنامه هواشناسی ایران

سالنامه هواشناسی ایران

سالنامه هواشناسی ایران


سالنامه هواشناسی ایران بخش 2

سالروز تصویب قانون تأسیس اداره‌کل هواشناسی - جزئيات اسناد www.nlai.ir/tabid/2598/mid/5853/ctl/asnad/Default.aspx?Subjectmid=5850&SubjectID=18148 فعالیت‌های منظم هواشناسی در ايران، نخستين بار با اندازگیری عناصر جوی توسط سفارتخانه‌های انگلیس و روس در تهران و مناطق نفت‌خیز جنوب شروع شد. اما، اطلاعات بدست آمده فقط به بایگانی کشور‌های يادشده منتقل شده و به ... خلاصه آمار جوی آذربايجان، برگرفته شده از بايگانی دكترگنجی، فهرست دكتر جعفرپور و سالنامه های هواشناسی ... اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی - سازمان هواشناسی استان ... eamo.ir هواشناسی ویزه شهرهای استان آذربایجان شرقی-هشدارهای جوی و پیش بینی های کشاورزی - پیش بینی سه روزه وضع اب و هوای شهرهای استان اذربایجان شرقی - وضع هوای اهر - وضع هوا مرند - وضع هوای تبریز. هوا و هواشناسی - مقاله - علی اکبر محمودیان www.aa-mahmoodian.com/papers/weather_meteorology_hadaf.htm هوا و هواشناسی. در دبیرستان شمارۀ ١ پسران هدف. تصویر جلد سالنامه ١٣٤٧-١٣٤٦ دبیرستان شماره ١ پسران هدف - مقاله هوا و هواشناسی. تصویر جلد سالنامه. ١٣٤٧-١٣٤٦ دبیرستان ... برای اینكه دانش‌آموزان ارجمند با مسائل این علم و ابزار كار هواشناسان آگاهی یابند در دبیرستان شمارۀ یك هدف یك ایستگاه هواشناسی زیر نظر ادارۀ هواشناسی كل كشور ایجاد ...

سالنامه هواشناسی ایران بخش 3

معرفی اداره کل - هواشناسی ایلام www.ilammet.ir/site/page?pageId=36 ب : فعاليتهاي تحقيقات اقليمي: اين واحدازسال 1377فعال بوده ودرهمين راستا اقدام به تهيه اطلس بلاياي طبيعي واقليمي استان نموده است واين واحدبه طورمستمراقدام به تهيه بولتن ماهانه هواشناسي ، فصلنامه ، سالنامه وهمچنين درمقاطع زماني خاص يابه مناسبتهاي ويژه باتهيه گاهنامه آن رادراختيارمسئولين محلي وسازمان هواشناسي كشور قرارمي دهد. لرستان استان سالنامه آماری 1394 lorestan.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=f2da029b-320a-48ac-a9f1-4b48d2fa511f جمهوري اسالمي اريان. سازمان. ربانهم و بودهج. کشور. سازمان. م. دريیت وربانهم رزیي. استان لرستان. سالنامه آماری. استان. لرستان. 1394. معاونت آمار و اطالعات. سال نشر: 1395 ... اميد دارد با بهره گيري از نظرهاي اصالحي تمام اهل فن، بویژه محققين محترم زمينه ارتقاي كمي و كيفي سالنامه فراهم گردد. در پایان از تمام مدیران و كارشناسان محترم ادارات، ... 1392 آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ي ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻧﻘﺸﻪ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ - ﻓﻬﺮﺳ - معاونت آمار و اطلاعات ... amar.golestanmporg.ir/ftp/amar/nashriyat-gozareshat/salnameh/salnameh92.pdf 1 مارس 2010 ... ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ. ي. آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن. 1392. -1. ﺳﺮزﻣﯿﻦ و آب و ﻫﻮا. 9. ﻧﻘﺸﻪ. ي اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. : 1392 ..... ﺳﺮزﻣﯿﻦ و آب و ﻫﻮا. ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ. ي. آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎ. ن. 1392. 28. -5. -1. ﻣﺸﺨﺼﺎت. اﯾﺴﺘﮕﺎه. ﻫﺎي. ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ. در. ﺳﺎل. 1392. اﯾﺴﺘﮕﺎه. ﻣﺤﻞ. اﺳﺘﻘﺮار. ﻧﻮع. اﯾﺴﺘﮕﺎه. ﺳﺎل. ﺗﺄﺳﯿ. ﺲ. ارﺗﻔﺎع. از. ﺳﻄﺢ. درﯾﺎ. ( . ﻣﺘﺮ. ) ﻫﺎﺷﻢ. آﺑﺎد. ﮔﺮﮔﺎن ...................... ﻫﺎﺷﻢ. آﺑﺎد. ﮔﺮﮔﺎن. ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮏ. 1363. /3.

سالنامه هواشناسی ایران بخش 4

اداره کل هواشناسی استان لرستان - پیش بینی www.lorestanmet.ir بخشنامه ارزیابی کارکنان غیر رسمی · بخشنامه ادامه تحصیل کارکنان · سیاست ابلاغی برنامه ششم · قانون اجازه تاسیس هواشناسی · قانون حق الزحمه ایستگاههای باران سنجی · نقشه جامع علمی کشور · نظرسنجی · پیش بینی عددی مدل wrf · باد ۱۰ متری سه ساعته استانی · بارش ۳ ساعته استانی · بارش ۲۴ ساعته استانی · دمای سه ساعته استانی ... هواشناسی چهارفصل ایران www.hava4.ir بررسی دقیق وضعیت هوای ایران و استانهای کشور,هواشناسی چهارفصل ایران,هواشناسی چهارفصل ایران. ﻣﮭﻨﺪﺳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪاره ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ دو ۶٣ ﺧﻂ www.nioec.com/Training/خط انتقال/Transmission Line (Sample Design).pdf ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ آب و ﻫﻮاﯾﯽ. ﮐﺸﻮ. ر. •. اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﺎل. 1368. ﺗﺎ. 1385. •. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻫﺎدي. •. آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﺮﺟﻬﺎي ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو. •. آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺘﺨﺎب زﻧﺠﯿﺮه ﻣﻘﺮه ﯾﺮاق آﻻت ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل. اﻧﺮژي. •. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ. •. آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺮﺟﻬﺎ. •. ﻧﺮم اﻓﺰار ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل. اﻧﺮژي. TL. ﯾﺎ. PLSCADD.

fa.wikipedia.org/wiki/داده‌های_همدیدی_ایستگاه‌های_هواشناسی_مراکز_استان‌های_ایران

مرکز استان, مجموع بارندگی سالیانه به میلیمتر, میانگین حداقل دمای روزانه, میانگین حداکثر دمای روزانه, تعداد روزهای با بارش باران, تعداد روزهای با بارش برف, دوره‌ی آمارگیری. اراک, ۳۴۱٫۷, ۷, ۲۰٫۷, ۶۹٫۳, ۲۲٫۳, ۱۹۵۵-۲۰۰۵. اردبیل, ۳۰۳٫۹, ۲٫۸, ۱۵٫۳, ۹۷٫۳, ۳۵٫ ۶, ۱۹۷۶-۲۰۰۵. ارومیه, ۳۴۱, ۵٫۴, ۱۷٫۶, ۹۰, ۲۷٫۰, ۱۹۵۱-۲۰۰۵. اصفهان, ۱۲۲٫۸, ۹٫۱, ۲۳٫۴, ۴۴٫۷, ۶٫۵ ...


www.irimo.ir/far/wd/2703-دسترسی-داده-های-اقلیمی-تاریخچه.html

هواشناسی عمومی; هشدار های هواشناسی · وضع هوای راه های کشور · تصاویر دریافتی از ماهواره · وضع هوای مناطق جهان · پیش بینی وضع هوای کشور. محصولات و خدمات; نقشه های زمان واقعی · نقشه های مدل MM5 · نقشه های مدل GFS · هواشناسی هوانوردی · هواشناسی دریایی. طرح تکریم ارباب رجوع; انتقادات و پیشنهادات · رسیدگی به شکایات · پرسش و پاسخ ...


www.chaharmahalmet.ir/iranarchive.asp

آمار 166 ايستگاه سينوپتيك كشور تا پایان سال 2010 میلادی 37 ایستگاه تا پایان سال 2005. کاربران محترم توجه فرمائید برای استفاده از آمار این بخش ابتدا نوع اطلاعات مورد نیاز را انتخاب ،سپس استان مورد نظر و نام ایستگاه مربوط به آن را انتخاب کرده (دقت شود استان مورد نظر حتما انتخاب شود)و در انتها بر روی کلید نمایش اطلاعات ...


www.razavimet.ir

وضعیت جوی: -- بروز شده در: --. هنوز هیج محتوایی برای صفحه اول ایجاد نشده است. آب و هوای راه های کشور · آب و هوای شهرهای مذهبی · آب و هـوا درطول زمــان · ترین های آب و هوا · توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) ...


www.iranhydrology.net/meteo/meteo.htm

بانک اطلاعات داده هاي هواشناسي. نام ايستگاه : آبادان, آباده, آبعلي, آستارا, ابوموسي, اراك, اردبيل, اردستان, اروميه, اسلام آباد, اصفهان, اصفهان - شرق, اليگودرز, اميديه آغاجري, اميديه پايگاه, انار ... اين بانک جهت تامين داده هاي مورد نياز کاربران گرامي با همکاري سازمان هواشناسي تهيه گرديده است. وضعيت هواي فعلي ايستگاههاي سينوپتيک کشور.


cri.ac.ir/show=251

داده های ماهانه هواشناسی ایستگاه های سینوپتیک کشور (از بدو تاسیس لغایت سال 2005 میلادی). آبادان · آباده · آبعلی · آستارا · آقاجاری · آمل · اهواز · الشتر · اهر · انار · انزلی · اراک · اردبیل · اردستان · ابوموسی · ایوانکی · ایذه · اسلام آباد · اوج · ایلام · ایرانشهر · بافت · بندرعباس · بندر دایر · بندر دیلم · بندر لنگه · بندر ماهشهر · بانه · بهبهان ...


www.sis-eg.com/Customers/2394-پورتال-هواشناسی-کشور.html?t=مشتریان-پورتال-سامان

پورتال اینترنتی سازمان هواشناسی کشور هم اکنون بر پایه نرم افزار پورتال سازمان بهره برداری شده است. بیشترین تعداد مشتریان پورتال سامان را وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی تشکیل میدهند. امکانات پورتال سامان در حوزه توسعه و ایجاد ساده خدمات الکترونیکی دلیل موفقیت این نرم افزار و اقبا به آن در بین وزارتخانه ها و دستگاه های  ...


www.tehranmet.ir

اخبار ومصوبات 1392 کارگروه تحول اداری هواشناسی استان تهران · * اخبار ومصوبات 1391 کارگروه تحول اداری هواشناسی استان تهران. * آئین نامه نظام پیشنهادها. جهت ارائه پیشنهادها ونظرات خود به سایت تحول اداری سازمان هواشناسی کشورمراجعه نمایید ...


partcalendar.com/سالنامه-هواشناسی-کل-کشور

سالنامه هواشناسی کل کشور | چاپ سررسید - سررسید 97 - سالنامه 1397 - سررسید 1397 - سالنامه 97 -سررسید97-سفارش سررسید-تقویم رومیزی.


مراحل دریافت سررسید و تقویم پارت:


1- با توجه به نمونه کارها، کد نمونه مورد نظر خود را یادداشت نمایید.
2- ایمیل درخواست خود را با ذکر مشخصات به آدرس info@partads.ir ارسال فرمایید و یا با شماره 021-88500391 تماس بگیرید و همچنین می توانید از طریق telegram تلگرام با کارشناسان ما ارتباط برقرار نمایید.
3- همکاران ما به محض آماده شدن نمونه های درخواستی با شما تماس گرفته و هماهنگی لازم را جهت ارسال انجام می دهند.
هزینه نمونه ها به صورت امانی برای مدت 7 روز در اختیار مجموعه پارت خواهد بود و در طی این مدت در صورت عودت هزینه نمونه پس داده خواهد شد.

 هزینه ارسال نمونه به عهده مشتری میباشد.خرید سررسید 1397

سالنامه آماری کشور 1395

خرید سررسید 1397

سررسید 95 اصفهان

سالنامه آماری کشور 1395

چاپ سالنامه در تهران

سررسید 95 اصفهان

سررسید های فانتزی

چاپ سالنامه در تهران

نکاتی در مورد دوخت جلد

سررسید های فانتزی

سررسید شیک

نکاتی در مورد دوخت جلد

سررسید و تقویم 94

سررسید شیک

سررسید فرمبندی

سررسید و تقویم 94

سالنامه 7سین قرانی

سررسید فرمبندی

سالنامه تخصصی روابط عمومی

سالنامه 7سین قرانی

سالنامه آماری طالقان

سالنامه تخصصی روابط عمومی

نرم افزار طراحی سررسید

سالنامه آماری طالقان

سالنامه کردی

نرم افزار طراحی سررسید

سفارش سر رسید

سالنامه کردی

سررسید کوچک

سفارش سر رسید

سررسید سال 1395

سررسید کوچک

سالنامه 20

سررسید سال 1395

سررسید چک در اکسل

سالنامه 20

قیمت چاپ سررسید

سررسید چک در اکسل

سررسید در ایندیزاین

قیمت چاپ سررسید

سالنامه شهدای گمنام

سررسید در ایندیزاین

سالنامه دارویی کشور

سالنامه شهدای گمنام

سرر سید فانتزی

سالنامه دارویی کشور

سررسيد وزيري دورنگ

سرر سید فانتزی

تقویم و سالنامه 1394

سررسيد وزيري دورنگ

سالنامه دیواری

تقویم و سالنامه 1394

چاپ سالنامه 97

سالنامه دیواری

سررسید سال 94

چاپ سالنامه 97

سالنامه ی آماری ایران

سررسید سال 94