جستجوی: سالنامه ثبت احوال

سالنامه ثبت احوال

سالنامه ثبت احوال


سالنامه ثبت احوال بخش 2

اداره کل ثبت احوال بوشهر - نشریات آماری bocr.ir/index.php/2016-12-04-05-21-52 7 آوريل 2015 ... براي دانلود سالنامه سال 1393 اداره کل ثبت احوال بوشهر بر روي عكس كليد كنيد. براي دانلود سالنامه سال 1392 اداره کل ثبت احوال بوشهر بر روي عكس كليد كنيد. براي دانلود سالنامه سال 1391 اداره کل ثبت احوال بوشهر بر روي عكس كليد كنيد. براي دانلود سالنامه سال 1390 اداره کل ثبت احوال بوشهر بر روي عكس كليد كنيد ... نشریات آماری | اداره کل ثبت احوال استان قزوین www.qazvin-nocr.ir/fa/content/نشریات-آماری خبرنامه آماری 3 ماهه اول سال 1391 · خبرنامه آماری 6 ماهه اول سال 1391 · خبرنامه آماری 9 ماهه اول سال 1391 · خبرنامه آماری سال 1391 · خبرنامه آماری 3 ماهه اول سال 1392 · خبرنامه آماری 6 ماهه اول سال 1392 · خبرنامه آماری 9 ماهه اول سال 1392 · خبرنامه آماری سال 1392 · سالنامه آماری سال 1392 · خبرنامه آماری 3 ماهه اول سال 1393 · خبرنامه آماری 6 ماهه اول سال 1393. پایگاه داده باز ایران iranopendata.org فوت جاری ثبت شده در سال ۱۳۹۳ بر حسب علت فوت و به تفکیک استانی. سازمان ثبت احوال کشور. این مجموعه داده از جدول شماره ۱۱ در صفحه ۲۳۴ و ۲۳۵ از سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۳ استخراج شده است.

سالنامه ثبت احوال بخش 3

نشریات آماری،خبرنامه - وب سایت اداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی www.skocr.ir/?id=page/show/151 نشریات منتشره در سال 96. خبرنامه اماری سال 1395 · دیوارکوب سال 1395. سالنامه آماری سال 1395. خبرنامه آماری سه ماهه 1396. خبرنامه آماری شش ماهه 1396. خبرنامه آماری نه ماهه 1396 ... سالنامه آماری قم - سالنامه پارت partcalendar.com/سالنامه-آماری-قم ﺟﻨﻮﺑﺸﺮق. ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﺷﺮق. ﻓﺎرس. زاﮔﺮس. ﻗﻢ. ﺗﻮﺷﻪ. ﺟﻤﻊ. 534. 468. 620. 689. 472. 407. 1052. 947. 484. 167. سالنامه آماری 1385 - سازمان ثبت احوال کشور www.sabteahval.ir/ Upload/Modules/Contents/asset99/1385.pdf داده و در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺳ. ﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ . در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ارﻗﺎم ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﯽ از ﮐﻠﯿﻪ ادارات ﺛﺒـﺖ اﺣـﻮال ﻣـﺴﺘﻘﺮ در ﺳﺮاﺳـﺮ. ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل. نشریه - اداره کل ثبت احوال استان فارس www.focr.ir/fa/bank/amar/nashrieh.html سالنامه 95. دیوارکوب 95. سالنامه 94. خبر نامه 94. دیوارکوب 93. سالنامه 94. خبرنامه سه ماهه سال 94. خبرنامه سال 93. خبرنامه 6 ماهه سال 93. سالنامه 92. خبرنامه نه ماهه سال 92 · خبرنامه شش ماهه اول سال 92 · سالنامه آماری سال 91 · گزارش تحلیلی رویداد ازدواج و طلاق سال 91 · گزارش تحلیلی رویداد وفات سال 91 · گزارش تحلیلی رویداد ولادت سال 91.

سالنامه ثبت احوال بخش 4

جوابیه عدالت برای ایران به مطلب روزنامه اعتماد درباره آمار ازدواج دختربچه‌ها justice4iran.org/persian/publication/call-for-action/jfi-respond-to-etemad-newspaper 5 نوامبر 2014 ... روزنامه اعتماد با استناد به آمار ارائه شده در سالنامه آماری ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۰ که آمار ۲۲۰ ازدواج برای دختربچه‌های زیر ۱۰ سال را اعلام کرده، آمار ارائه شده از سوی عدالت برای ایران را رد کرده است. این در حالی است که از یک سو سالنامه آماری ثبت احوال کشور پس از انتشار گزارش عدالت برای ایران در تارنمای ثبت احوال ... 1385 - ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ــــــــــــــــــــــ www.khorasan.ir/portals/4/manabe.pdf اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي. 1-3. 8-3 ﺗﺎ. ﻣﺮ. ﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان . آﻣﺎرﮔﻴﺮي از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻴﻜﺎري. 83. –. 1380. و اﻣﺎرﮔﻴﺮي از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر. - 85. 1384. 9-3. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي. ﺴﺎﻧﻲ. ﻧﻴﺮوي اﻧ. 10-3. 15-3 ﺗﺎ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي. 1-4. 16-4 ﺗﺎ. 20-4 و. 25-4 ﺗﺎ. 41 -4 و. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﺎورزي. 1382. 17-4. 49- 4 و. کتاب ماژیک تقویم روزانه book.gaj.ir/Book/Index/4489/ماژیک-تقویم-روزانه در کنار این ماژیک یک تقویم ثبت احوال روزانه از جنس مقوای گلاسه وجود دارد. ساختار جالب این تقویم برخلاف هر سالنامه یا سر رسید نمایانگر سال تحصیلی است. به این شکل که سال از ماه تیر شروع شده و با ماه خرداد سال آینده به اتمام می رسد. در سمت راست تقویم ماه های سال مشخص شده اند و در جلوی هر ماه دایره هایی به رنگ زرد و قرمز وجود دارند که ...

www.sabteahval.ir/avej/default-1499.aspx

نشریه سالنامه آماری در بر گیرنده آمار و اطلاعات ثبت وقایع حیاتی چهارگانه ولادت، فوت، ازدواج، طلاق و سایر فعالیت هایی است که توسط سازمان ثبت احوال انجام می گیرد است. هر یک از وقایع چهارگانه بر اساس قانون ثبت احوال در ادارات تابعه ثبت، و آمار آن از طریق سامانه برخط ثبت وقایع حیاتی جمع آوری می گردد. آمارهای ثبت شده وقایع حیاتی ...


www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/yearbok89.pdf

از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﻼش ﻣﺠﺪاﻧﻪ،. اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر و. ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن اﻃﻼﻋﺎت و. آﻣﺎرﻫﺎي ﻣ. ﺘ. ﻘﻦ و ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﻬﻲ اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ. دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻣﺴﺆﻻن. ﻛﺸﻮر در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ،. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن، اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در. اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎي ﺛﺒﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺗﻜﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺳﺎﻟﻨﺎﻣ. ﺔ. 1389. ، ﻫﻔﺘﻤ. ﻴﻦ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ...


www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/salnameh94.pdf

ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. ﻛﻪ. از وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺧﺎص. آن،. ﺑﻬﺮه. ﮔﻴﺮي از. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺰارﺷﺎت آﻣﺎري. ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ. اﻧﺘﺸﺎر. ﺣﺎوي. 555. ﺟﺪول و. 19. ﻧﻤﻮدار ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻼش ﮔﺮدﻳﺪه در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺛﺒﺘﻲ. اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ،. ﻛﺎرﺑﺮان ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﺎر وﻗﺎﻳﻊ ﺣﻴﺎﺗﻲ و. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال آﺷﻨﺎ ...


www.sabteahval.ir/tab-1217.aspx

سخنگوی ثبت احوال کشور آخرین آمار چهار واقعه حیاتی در 9 ماهه اول سال را تشریح کرد. دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت. 16:18:41 1396/09/28. انتشار سالنامه آمارهای جمعیتی 1395. سالنامه آمارهای جمعیتی 1395 سازمان ثبت احوال کشور با رویکردی متفاوت نسبت به سالیان گذشته منتشر شد. رئیس سازمان ثبت احوال. 08:22:55 1396 /06/ ...


www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset87/salnameh91.pdf

ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻛﺸﻮر. ﺳﺎل. 1392. ، ﺳﺎل. ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ. اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال. اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. وﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدي. ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري. اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال. اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﺳﺎل. 1391. ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺮﻳﻪ. 3: ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1392. وﻻدت. ﻓﻮت. ازدواج. ﻃﻼق. 37280. 6832. 17212. 2074. 35656. 6961. 19085. 1974. ﻧﻤﻮدار ﭼﻬﺎر روﻳﺪاد ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺳﺎل. 1391. وﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ. ﺳﺎل. 91. ﺳﺎل. 90 ...


www.sabteahval.ir/default.aspx

گردهمایی منطقه ای در خصوص ایستگاههای سیار کارت هوشمند ملی با حضورجناب آقای دکتر پورمنتی معاون محترم امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور و هیات همراه در استان گیلان برگزار شد. 13:58:06 1396/10/10. مشاور رییس و مدیرکل جدید حراست سازمان ثبت احوال معرفی شد. جلسه معارفه نعیمی مشاور رییس و مدیرکل جدید حراست سازمان ...


www.sabteahval.ir/avej/module/News/Shownews/page-3731/index.aspx?NewsId=104993

19 دسامبر 2017 ... سالنامه آمارهای جمعیتی 1395 سازمان ثبت احوال کشور با رویکردی متفاوت نسبت به سالیان گذشته منتشر شد. در این سالنامه در فصول مختلف استانداردهای تولید و انتشار آمار، خلاصه یی از اصول و توصیه های بین المللی، گزارشی از وضعیت پیشرفت برنامه های دهه ثبت احوال و آمار حیاتی در آسیا و اقیانوسیه و جداول ...


www.sabteahval-qom.ir/Default.aspx?tabid=455

دوشنبه 20 آذر سال نود و پنج, صفحه اصلی · نقشه سایت · ارتباط با ما · انتقادات و پیشنهادات EN / FA, این سایت را در مرورگر فایر فاکس ببینید ( دانلود مرورگر ). درباره استان قم پیشینه تاریخی · جغرافیای طبیعی · وضعیت اقتصادی · وضعیت فرهنگی · جمعیت و گزیده شاخص ها اداره کل ثبت احوال استان تاریخچه · ثبت احوال از گذشته تا ...


www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/1386.pdf

ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎری. ﺳﺎل. 1386. •. ﺗﺎر. ﯾ. ﺦ اﻧﺘﺸﺎر. : ﺗﯿﺮ. –. 1387. •. ﺷﻤﺎره. 4: •. ﺗﯿﺮاژ. : 1000. ﺟﻠﺪ. •. ﭼﺎپ وﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ. : درﯾ. ﺎی ﻧﻮر. •. ﺗﻬﯿﻪ. وﺗﺪوﯾﻦ. : دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ. •. ﻧﺸﺎﻧﯽ. : ﺗﻬﺮان ، ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ. (. ره. ) ، ﺷﻤﺎره. 184. ، ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ. 1137719411. ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺸﻮر ، دﻓﺘﺮ آﻣﺎر واﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ. •. ﺗﻠﻔﻦ و دور ﻧﮕﺎر. : 66705959. •. ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. : ir. sabteahval. 12@ nocr. •. وب ﺳﺎﯾﺖ.


مراحل دریافت سررسید و تقویم پارت:


1- با توجه به نمونه کارها، کد نمونه مورد نظر خود را یادداشت نمایید.
2- ایمیل درخواست خود را با ذکر مشخصات به آدرس info@partads.ir ارسال فرمایید و یا با شماره 021-88500391 تماس بگیرید و همچنین می توانید از طریق telegram تلگرام با کارشناسان ما ارتباط برقرار نمایید.
3- همکاران ما به محض آماده شدن نمونه های درخواستی با شما تماس گرفته و هماهنگی لازم را جهت ارسال انجام می دهند.
هزینه نمونه ها به صورت امانی برای مدت 7 روز در اختیار مجموعه پارت خواهد بود و در طی این مدت در صورت عودت هزینه نمونه پس داده خواهد شد.

 هزینه ارسال نمونه به عهده مشتری میباشد.


سررسید 94 ارزان

سالنامه هواشناسی ایران

سررسید 94 ارزان

تقویم و سالنامه 1394

سالنامه هواشناسی ایران

سالنامه زردتشتی

تقویم و سالنامه 1394

سررسید خانه عمران

سالنامه زردتشتی

سالنامه کتیبه عشق

سررسید خانه عمران

سررسید زرتشتی

سالنامه کتیبه عشق

ست سررسید

سررسید زرتشتی

سررسید زیبا

ست سررسید

شاخص‌هاي كيفيت و انواع مقوا در جعبه‌سازي

سررسید زیبا

سالنامه دستیار مهندس

شاخص‌هاي كيفيت و انواع مقوا در جعبه‌سازي

سررسید رومیزی

سالنامه دستیار مهندس

طرح سالنامه

سررسید رومیزی

سالنامه آماری ثبت احوال

طرح سالنامه

سالنامه آماری گمرک

سالنامه آماری ثبت احوال

سررسید زیر دستی

سالنامه آماری گمرک

قیمت چاپ سالنامه 1397

سررسید زیر دستی

سالنامه آماری صنعت بیمه

قیمت چاپ سالنامه 1397

چاپ سرسید

سالنامه آماری صنعت بیمه

سالنامه فارسی

چاپ سرسید

سررسید یک روزه

سالنامه فارسی

سالنامه حجامت 1395

سررسید یک روزه

سررسید حقوقی

سالنامه حجامت 1395

سررسید رقعی 95

سررسید حقوقی

سالنامه 94 دانلود

سررسید رقعی 95

قیمت سررسید 94

سالنامه 94 دانلود

سالنامه آماری وزارت بهداشت

قیمت سررسید 94

سررسید من

سالنامه آماری وزارت بهداشت

سررسید 95 ارزان

سررسید من

چاپ تقویم 1397

سررسید 95 ارزان