جستجوی: سالنامه استان آذربایجان غربی

سالنامه استان آذربایجان غربی

سالنامه استان آذربایجان غربی


سالنامه استان آذربایجان غربی بخش 2

سالنامه آماری سازمان شیالت ایران www.khzshilat.ir/Content/media/image/2016/01/795_orig.pdf به تفکیک استان در سال های1392-93. ارقام: تن. استان. 1392. 1393. آذربايجان غربی. 200. 52. زنجان. 40. 12. قم. 1. كرمانشاه. 23. 5. جمع. 263. 70. میزان تولید ماهیان دريايی در قفس. به تفکیک استان در سال های1392-93. ارقام: تن. استان. 1392. 1393. گیالن. 0. 3. مازندران. 0. 120. جمع. 0. 123. سالنامه آماری سازمان شیالت ایران. 31. سالنامه آماری ... آذربایجان غربی - مجمع خیرین سلامت کشور salamat-charity.ir/index.php/shoab/100-2016-08-02-05-51-38 سالنامه آماری مجمع خیرین سلامت کشور ... رئیس مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی گفت: روحانیان آذربایجان غربی برای وقف در حوزه سلامت بیشتر تبلیغ کنند. ... خجسته حضرت ثامن الائمه حضرت امام رضا (ع) و دهه کرامت در شهرستان ارومیّه سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام خمینی با عنوان ضامن آهو همایش تجلیل از خیرین استان برگزار شد . شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی www.waepd.ir سالنامه آماری صنعت برق · برق منطقه ای آذربایجان. پیوندهای کاربردی. انجمن شرکت های توزیع · دیسپاچینگ شمال غرب · وزارت نیرو · واحد سفرهای خارجی توانیر · کاهش تلفات. پیوندهای ملی. پایگاه الکترونیکی مقام معظم رهبری · پایگاه الکترونیکی ریاست جمهوری · پایگاه اطلاع رسانی دولت · شرکت توانیر · استانداری آذربایجان غربی .

سالنامه استان آذربایجان غربی بخش 3

صفحات - منابع انسانی آذربایجان غربی - پورتال دولتی آذربایجان غربی www.portal-ag.ir/EST/Pages/Forsat/ManabeEnsani.aspx تعداد شاغلين كارگاههاي صنعتي استان و كشور به ترتيب 18477 و 1076693 نفر بوده كه متوسط اشتغالزايي هر واحد صنعتي استان و كشور به ترتيب 43 نفر و 66 نفر محاسبه شده است. به عبارت ديگر ظرفيت اشتغالزايي هر واحد صنعتي كشور 6/1 برابر هر واحد صنعتي در استان آذربايجان غربي بوده و اين امر ناشي از كوچك بودن مقيــاس ... صفحات - شاخصهای تولیدی و اقتصادی آذربایجان غربی portal-ag.ir/EST/Pages/Shakhes.aspx اين استان به لحاظ شرايط طبيعي خاص داراي منابع غني آب و خاك مي‌باشد بطوريكه 66% توليد ناخالص استان را بخش كشاورزي تشكيل داده و 40% جمعيت شاغل نيز در اين بخش فعاليت مي‌كنند. استان از نظر ميزان توليد سيب درختي، علوفه، تعداد واحد دامي، سطح اراضي زراعي و توليد انگور نسبت به ساير استانهاي كشور بترتيب در رتبه‌هاي  ... صفحات - صنعت و تجارت آذربایجان غربی portal-ag.ir/EST/Pages/SanatoTejarat.aspx صنعت و تجارت. ساختار صنعتی استان · آمار مراکز تجاری استان · معادن استان · شهرک های صنعتی · طرح های در دست اجرا. صفحات پیشنهادی. شاخصهاي اقتصادي · فرصتهاي سرمايه گذاري در استان · سالنامه آماري · ادارات کار استان · فرصتهاي سرمايه گذاري در استان. تعداد بازدید امروز. 2. تعداد بازدید این هفته. 24. تعداد بازدید این ماه. 59.

سالنامه استان آذربایجان غربی بخش 4

صفحات - بهداشت و درمان در آذربایجان غربی portal-ag.ir/SA/Pages/BehdashtoDarman.aspx بهداشت و درمان. بیمارستان های آذربایجان غربی · مراكز بهداشتي درماني آذربایجان غربی · داروخانه های آذربایجان غربی · آزمایشگاه های آذربایجان غربی · مراکز بازپروری معتادان · مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری ... شاخص ‌بهاي‌ كالاها و خدمات مصرفي در نقاط روستايي آذربایجان غربی www.portal-ag.ir/EST/Pages/Gimat/ShakhesRostaei.aspx درصد تغییرات. 1384 به1383. 1384. 1383. 1382. ضریب اهمیت. گروههاي كالاها وخدمات . 7/13. 6/145. 1/128. 4/113. 0/100. شاخص كل. گروههاي اصلي و فرعي: 7/10. 9/137. 6/ 124. 3/113. 3/43. خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات.. 8/10. 5/138. 0/125. 5/113. 2/38. خوراكيها. 3/8. 9/129. 9/119. 6/109. 8/9. نان و غلات. 2/3. 7/129. 7/125. 6/112. 9/9. صفحات - جغرافیای انسانی آذربایجان غربی portal-ag.ir/Page/DarbareOstan/JogharfiEnsani.aspx جغرافیای انسانی. جمعيت. براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه سال 1375 ش ، جمعیت استان آذربایجان غربی تعداد 2496320 نفر است . از این تعداد 68/52 در صد در نقاط شهری و 31/47 درصد در نقاط روستایی سکونت دارند و بقیه غیر ساکن هستند . طبق این سرشماری از کل جمعیت استان 1.269.220 نفر مرد و 1.227.100 نفر زن هستند .

azgharbi.mporg.ir/Pages/View/GoLink.aspx?Id=36605f06-4954-4313-ad7b-93fa66a35013&ObjectType=Page

سالنامه آماري سال 1394. فصل 1 - سرزمين و آب و هوا · فصل 2- جمعيت · فصل3- نيروي انساني · فصل4- كشاورزي جنگلداري وشيلات · فصل5-معدن · فصل6-نفت و گاز · فصل7-صنعت; ;فصل 8 -آب وبرق · فصل 9 - ساختمان و مسكن · فصل 10 - بازرگاني رستوران وهتلداري · فصل 11 - حمل ونقل ، انبارداري · فصل12 -ارتباطات · فصل13 - بازارهاي ...


sabteahval-ag.ir/images/reviews/gozaresh tahlilyezdevaj90.pdf

در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻐﺮﺑﯽ. ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ. ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. ﺳﺎل. 90. ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر. ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل. ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ روﯾﺪاد ﻫﺎي ازدواج و. ﻃﻼق در ﺳﺎل. 1390. ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮد. ﯾﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر رﺳﯿﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ. اﯾﻦ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺒﻼ. در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﻔﺎوت. ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آﻣﺎر ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺑﺎزه ﻫﺎي . ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ و ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ،. 9. ﻣﺎﻫﻪ و ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ. وﻻدت ، ﻓﻮت ، ازدواج و ﻃﻼق ﻣﻨﺘﺸﺮ ...


sabteahval-ag.ir/images/reviews/SALNAMEH95.pdf

١٣٩٥. ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮫ آﻣﺎرھﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻐﺮﺑﯽ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻐﺮﺑﯽ. اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻐﺮﺑﯽ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ. 37412. ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ اﺳﺘﺎن از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر. ﻧﺨﺠﻮان و ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ. ،. از ﺷﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﺸﺮﻗﯽ. ،. از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق ﻣﺤﺪود. ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮاﺳﺎس. آﺧﺮﯾﻦ. ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮري ﺳﺎل.


ostan-ag.gov.ir

ostandaristarttitle. وب سایت اصلی · وب سایت اطلاع رسانی · پورتال استان · آرشیو اخبار سالهای قبل · شبکه مجازی استان · دی ان ان evoq.


journal.qums.ac.ir/article-1-1453-fa.pdf

10 جولای 2011 ... ي. ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ. اﺳﺖ . ﻫﺪف. : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﺳﻄﺢ. ﺑﻨﺪي. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. ﻫ. ﺎي. اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ. در. ﺑﻬﺮه. ﻣﻨﺪي از. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﻧﺠﺎم .ﺷﺪ. ﻣﻮاد و روش. :ﻫﺎ. اﻳﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ. در ﺳﺎل. 1390. در. اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . اﻃﻼﻋﺎت. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ. (. ﻧﻬﺎدي، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ. و ﺑﻬﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ. ) از ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري. 1387. اﺳﺘﺎن.


ostan-as.gov.ir/Page/231/سالنامه-آماری-استان-(سال-1394).html

گزیده اطلاعات · فصل 1: سرزمین و آب و هوا · فصل 2: جمعیت · فصل 3: نیروی انسانی · فصل 4: کشاورزی، جنگل‌داری و شیلات · فصل 5: معدن · فصل 6: نفت و گاز · فصل 7: صنعت · فصل 8: آب و برق · فصل 9: ساختمان و مسکن · فصل 10: بازرگانی، رستوران و هتل‌داری · فصل 11: حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات · فصل 12: ارتباطات · فصل 13: ...


www.irna.ir/wazarbaijan

صفحه اول هر استان.


waaj.ir

Constructa. ورود به سایت · خدمات الکترونیک · فرآیندهای کشاورزی. کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی تعلق داشته و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز می باشد.


trp-eng.com/fa/information/آمار-و-اطلاعات-اقتصادی/102-سالنامه-آماری.html

Adobe Acrobat Reader 8 : download. سالنامه آماری استان آذربایجان شرقی - سال 90 : دانلود. سالنامه آماری استان تهران -سال 90 : دانلود. سالنامه آماری استان اصفهان -سال 89: دانلود. سالنامه اماری استان ایلام - سال 89: دانلود. سالنامه آماری استان چهارمحال و بختیاری-سال 89: دانلود. سالنامه آماری استان خراسان جنوبی - سال 89: دانلود. سالنامه آماری استان ...


مراحل دریافت سررسید و تقویم پارت:


1- با توجه به نمونه کارها، کد نمونه مورد نظر خود را یادداشت نمایید.
2- ایمیل درخواست خود را با ذکر مشخصات به آدرس info@partads.ir ارسال فرمایید و یا با شماره 021-88500391 تماس بگیرید و همچنین می توانید از طریق telegram تلگرام با کارشناسان ما ارتباط برقرار نمایید.
3- همکاران ما به محض آماده شدن نمونه های درخواستی با شما تماس گرفته و هماهنگی لازم را جهت ارسال انجام می دهند.
هزینه نمونه ها به صورت امانی برای مدت 7 روز در اختیار مجموعه پارت خواهد بود و در طی این مدت در صورت عودت هزینه نمونه پس داده خواهد شد.

 هزینه ارسال نمونه به عهده مشتری میباشد.سررسید دستیار

طراحی لت سررسید

سررسید دستیار

سالنامه ی آماری

طراحی لت سررسید

سایز سررسید اروپایی

سالنامه ی آماری

چاپ سررسید اختصاصی

سایز سررسید اروپایی

سرر سید فانتزی

چاپ سررسید اختصاصی

ابعاد سررسید اروپایی

سرر سید فانتزی

طراحی سررسید با فتوشاپ

ابعاد سررسید اروپایی

سررسید 94 اصفهان

طراحی سررسید با فتوشاپ

تعطیلات رسمی سال 1397

سررسید 94 اصفهان

چاپ سررسید

تعطیلات رسمی سال 1397

نکاتی در مورد تقویم رومیزی

چاپ سررسید

خرید سررسید

نکاتی در مورد تقویم رومیزی

قیمت سررسید وزیری

خرید سررسید

سفارش سالنامه 97

قیمت سررسید وزیری

سالنامه هلال غم

سفارش سالنامه 97

سررسید رقعی اروپایی

سالنامه هلال غم

سالنامه صنعت بیمه

سررسید رقعی اروپایی

سررسید فرمبندی

سالنامه صنعت بیمه

سررسید سال 95

سررسید فرمبندی

شاخص‌هاي كيفيت و انواع مقوا در جعبه‌سازي

سررسید سال 95

جشنواره 2 سالانه انیمیشن

شاخص‌هاي كيفيت و انواع مقوا در جعبه‌سازي

سالنامه خانه عمران

جشنواره 2 سالانه انیمیشن

سالنامه 87

سالنامه خانه عمران

articles-calendar-97/مقالات

سالنامه 87

سررسید رقعی

articles-calendar-97/مقالات

سررسید 94 ارزان

سررسید رقعی

سررسید گالینگور

سررسید 94 ارزان

سررسید 1/8

سررسید گالینگور

سررسید وزیری 95

سررسید 1/8