جستجوی: سالنامه آماری گمرک ایران

سالنامه آماری گمرک ایران

سالنامه آماری گمرک ایران


سالنامه آماری گمرک ایران بخش 2

بررسی آماری عوامل موثر بر ترخیص کانتینر در بنادر ایران joc.inio.ac.ir/article-1-76-fa.pdf 9 مه 2011 ... ﻫﺎي آﻣﺎري و ﻧﺮم. اﻓﺰار. SPSS. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را از ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻤﻲ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آن. ﻫﺎ، ﻧﻘﺶ ﻫﺮﻳﻚ از ارﮔﺎن. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮ را در ﺑﻨﺎدر اﻳﺮان ارز. ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮ را در ﺑﻨﺎدر اﻳﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد . ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي. : ﺑﻨﺎدر، ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ، ﮔﻤﺮك، ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮ، ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري . 1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ راﻫﺒﺮدي ﻛﺸﻮر اﻳﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ و. ارزیابی میزان صادرات غیرنفتی و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران: یک ... ejip.ir/article-1-377-fa.pdf ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. )1383(. ، ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎری اﯾﺮان. ) 1383(. و ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان. )1383(. ﻧﻤﻮدار. )3(. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ از ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی. 1383-1355 ... ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﮑﻤﻞ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﻧﻘـﺶ ﻧﻈـﺎم ... ﺣﺬف روﺷﻬﺎی دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ اداری و ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺳﺎده ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐـﺎﻻ ﺑـﺮای واردات و. سالنامه آماری ۱۳۹۵ صنعت بیمه منتشر شد | بانک امروز | BankEmruz bankemruz.ir/سالنامه-آماری-۱۳۹۵-صنعت-بیمه-منتشر-شد 26 نوامبر 2017 ... به گزارش پایگاه خبری بانک امروز، وفق بند ۲ ماده ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری، این سازمان در اجرای وظیفه قانونی خود، هر ساله اطلاعات لازم را از فعالیت کلیه مؤسسات بیمه جمع آوری و به منظور رفع نیازهای سیاستگذاران، برنامه ریزان، پژوهشگران و فعالان صنعت بیمه، در قالب سالنامه آماری ...

سالنامه آماری گمرک ایران بخش 3

محسن سلطانی سیدهادی زرقانی هادی اعظمی - فصلنامه علمی پژوهشی ... pir.iaush.ac.ir/article_16426_0dd594b5af11b4e59028d73b6fbe4b6e.pdf مقایسه وضعیت گمرکات همجوار نخجوان از نظر تجارت چمدانی در سال. 1331. ا. ست . نمودار . -2. 4. : مقایسه دو بازارچه مرزی جلفا و پلدشت با سایر گمرکات کشور از کل. 22. میلیون. دالر ارزش صادرات چمدانی سال. 1334. ) سالنامه آماری گمرک،. 1334 . نمودار. از. نگارندگان(. -ه. توافقنامه ترجیحات تجاری. : جمهوری اسالمی ایران در مجموع. ه. شت. موافقت. نامه. سازمان بنادر و دریانوردی www.pmo.ir در راستای اجرای طرح روان سازی ترافیک کامیون ها در محل درب خروجی شرقی بندر شهید رجایی، نشستی مشترک با حضور مقامات ارشد سازمان بنادر و دریانوردی و گمرگات جمهوری اسلامی ایران به میزبانی بندر شهید رجایی برگزار شد. ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۱ ..... پیش بینی امواج دریاهای ایران · شرکتهای کارگزاری ترابری-دریایی · سامانه های آماری  ... گروه استخراج، بازبینی وپردازش داده های آماری - معاونت آمار و اطلاعات ... amar.kr.ir/uploads/amal90.pdf ١. مرکز آمار ایران. دفتر آمار و اطالعات. اطالعاتاط. اطالعات. وزارت کشور. استانداری کرما ن. معاونت برنامه ریز. ی. تهیه و تنظیم. : گروه استخراج، بازبینی وپردازش داده های آماری ... ای و محاسبه شاخص های قیمت ،تهیه سالنامه آماری و نشریات ادواری ،ارایه خدمات نقشه های آماری اشاره نمود . انجام این فعالیت ها ..... براساس مکاتبه با گمرک لیست شرکت.

سالنامه آماری گمرک ایران بخش 4

1385 - ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ــــــــــــــــــــــ www.khorasan.ir/portals/4/manabe.pdf ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬ. . ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ... ﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان . آﻣﺎرﮔﻴﺮي از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻴﻜﺎري. 83. –. 1380. و اﻣﺎرﮔﻴﺮي از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر. - 85. 1384. 9-3. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي. ﺴﺎﻧﻲ. ﻧﻴﺮوي اﻧ. 10-3. 15-3 ﺗﺎ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ... ﮔﻤﺮك ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺣﻮزه ﻧﻈﺎرت. ﺧ. ﺮاﺳﺎن رﺿﻮي. ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ، رﺳﺘﻮران و. آمار و اطلاعات صنعت، معدن و تجارت - وزارت صنعت، معدن و تجارت www.mimt.gov.ir/web_directory/2980-آمار-اطلاعات-صنعت-معدن-تجارت.html طرح ملی قرآنی بشارت 1451 · مناقصه های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران · فراخوان دوازدهمین دوره اعطای جایزه ملی محیط زیست · بخشنامه به کلیه عرضه کنندگان و واردکنندگان پتو در سراسر کشور. زیر طبقه های "آمار و اطلاعات صنعت، معدن و تجارت". به تفکیک انتشار. فهرست مطالب "آمار و اطلاعات صنعت، معدن و تجارت". موردی جهت نمایش ... گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي - سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر mpob.ir/News/Pages/Upload/Documents/GozidehShakhes/sal1392.pdf نشانه های نشریات مرکز آمار ایران. آمار گرد آوری نشده است. 000 آمار در دسترس نیست. × ذاتا یا عمال وجود ندارد. ×× جمع و محاسبه غیر ممکن یا بی معنی است. // رقم کمتر از نصف واحد است. رقم )نسبت( ناچیز و قابل صرف نظر کردن است. * رقم غیر قطعی است. ** رقم جنبه تخمینی دارد. Ø به دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست.

www.irica.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=fd61187e-a080-4800-bb4b-0a3d0946cc10


www.amar.org.ir/دادهها-و-اطلاعات-آماری/بازرگانی-و-کسب-و-کار/صادرات-و-واردات

نگاه کلی; جداول آماری; نشریات; فراداده‌ها; داده‌های تصویری. صادرات و واردات: دراین بخش اطلاعاتی مانند: میزان تراز بازرگانی خارجی کشور، مقدار و ارزش واردات کشور برحسب تعرفه های گمرکی، مقدار و ارزش صادرات کشور برحسب تعرفه های گمرکی، میزان ارزش صادرات به کشورهای مقصد و... ارائه می شود. آمار بازرگاني‌ خـارجي‌ ايران‌ از سـال‌ 1279 به‌  ...


www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?slcImpExp=Import&slcCountry=&sYear=1390&mode=doit

آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران در سال 1390 .... لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد. ليست کد تعرفه و اولويت هاي کالاهاي گمرکي ... نمودار آمار کل واردات ج.ا.ايران در سال 1390 (در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند). Reading Data. Please Wait. 3 ,دنه%. 3 ,نپاژ%. 4 ,ايلاتيا%. 4 , هسنارف%.


www.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5417

صفحه اصلی > آمارهای تجاری > آمار > صادرات و واردات. آمارهای تجاری. گزارش های آماری. ماهانه · سالانه · اقتصادی. آمار. صادرات و واردات · ثبت سفارش · آمار صادرات خدمات · صیانت از حقوق شهروندی · تماس با سازمان · بازرسی و رسیدگی به شکایات · پیوند های مفید. Copyright © 2017 Trade Promotion Organization of Iran. All rights reserved


www.tccim.ir/ImpExpStats_TarrifCustomCountry.aspx?slcImpExp=Import&slcCountry=&sYear=1395&mode=doit

ايران در سال 1395 (در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند). Reading Data. Please Wait. 4 ,نيچ%. 4 ,يبرع هدحتم تاراما%. 5 ,ناملآ%. 5 ,ليزرب%. 7 ,هيسور نويساردف%. 8 ,دنه%. 10 ,يبرع هدحتم تاراما%. 14 ,هرك يروهمج%. 39 ,نيچ%. 628,248,011 ,نيچ. 630,574,180 ,يبرع هدحتم تاراما. 640,843,184 ,نيچ. 713,879,960 ...


www.kishtpc.com/IranCustomTariffs-statistics.htm

آمار واردات و صادرات. 1384. 1 گزارش آمار مقدماتي تجارت خارجي كشور ( واردات و صادرات ) · 2 خلاصه گزارشات آماري گمرك در خرداد ماه سال 1384. گزارش تحليل ترانزيت خارجي و كارنه تيركالا. 3ـ گزارش تحليل ترانزيت خارجي و كارنه تير كالا در خرداد ماه سال 1384. گزارش تحليل آمار مبادلات بازارچه هاي مرزي. 4 ـگزارش تحليل آمار مبادلات بازارچه ...


www.icccoop.ir/2967/گمرک.aspx

... جامع آمارهای ثبتی وزارت تعاون · بانک آمار و اطلاعات به تفکیک استانها · آمارهای کلان اقتصادی · مرکز آمار ایران · بانک مرکزی · گمرک · سایر ... گمرک. صادرات تعاونی سال 1395, 1396/05/07. آمار تعاونی های مرزنشین از سال 1393 لغایت مهر ماه 95, 1395/ 09/06. ارزش صادرات و واردات ثبت شده در سالنامه آمار بازرگاني خارجي ايران, 1395/05/ 10 ...


www.rai.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=0&tempname=showPassenger&PageID=540&methodName=ShowModuleContent

25 ژوئن 2014 ... قوانين گمركي در سفرهاي بين المللي. الف – قوانين گمركي كشور ايران : ورود اقلام زير به كشور ايران ممنوع ميباشد : حيوانات خانگي و دام زنده و مواد خام تهيه شده از سوسيس، كالباس، گوشت و ... مشروبات الكلي و ظروف آن، ‌شكلاتهاي الكلي (در صورت مشاهده افراد متخلف به مراجع قضايي معرفي خواهند شد). هر گونه CD ، فيلم،‌كتاب، ...


sio.mui.ac.ir/fa/content/معرفی-منابع-آماری-در-ایران

علاوه بر سازمانهای فوق، موسسات دیگری نیز به امر تهیه و انتشار آمار اشتغال دارند که از آنها در تدوین سالنامه آماری مرکز آمار ایران استفاده شده است بطوریکه با مطالعه سالنامه .... دام، شرکت های تعاونی روستائی معدن و صنعت، راهها و حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات، برق، استاندارد، عمران، بودجه خانوار، مالیات و گمرک، شهرداری، قند و شکر و دخانیات.


مراحل دریافت سررسید و تقویم پارت:


1- با توجه به نمونه کارها، کد نمونه مورد نظر خود را یادداشت نمایید.
2- ایمیل درخواست خود را با ذکر مشخصات به آدرس info@partads.ir ارسال فرمایید و یا با شماره 021-88500391 تماس بگیرید و همچنین می توانید از طریق telegram تلگرام با کارشناسان ما ارتباط برقرار نمایید.
3- همکاران ما به محض آماده شدن نمونه های درخواستی با شما تماس گرفته و هماهنگی لازم را جهت ارسال انجام می دهند.
هزینه نمونه ها به صورت امانی برای مدت 7 روز در اختیار مجموعه پارت خواهد بود و در طی این مدت در صورت عودت هزینه نمونه پس داده خواهد شد.

 هزینه ارسال نمونه به عهده مشتری میباشد.


سالنامه 2574

سالنامه هواشناسی کل کشور

سالنامه 2574

سررسید زیر دستی

سالنامه هواشناسی کل کشور

سالنامه میلادی

سررسید زیر دستی

سررسید گالینگور

سالنامه میلادی

تقویم و سالنامه 94

سررسید گالینگور

سالنامه آماری استان گیلان

تقویم و سالنامه 94

سررسید سال 96

سالنامه آماری استان گیلان

سررسید تبریز

سررسید سال 96

سررسيد قيمت

سررسید تبریز

سرر سیدهفتگی

سررسيد قيمت

سررسید حسابداری

سرر سیدهفتگی

سررسید 95 ارزان

سررسید حسابداری

سالنامه سلامت برای اندروید

سررسید 95 ارزان

سررسید دیجیتالی

سالنامه سلامت برای اندروید

قیمت سررسید اروپایی

سررسید دیجیتالی

سررسید وزیری جلد سلفون

قیمت سررسید اروپایی

سر رسید 1397

سررسید وزیری جلد سلفون

نمونه صفحات سررسید

سر رسید 1397

چاپ سررسید 94

نمونه صفحات سررسید

تقویم رومیزی

چاپ سررسید 94

سررسید چوبی

تقویم رومیزی

چاپ سالنامه اختصاصی 97

سررسید چوبی

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1390

چاپ سالنامه اختصاصی 97

سالنامه 94 دانلود

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1390

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)

سالنامه 94 دانلود

سررسید حافظ 94

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)

سالنامه کوردی

سررسید حافظ 94

سالنامه 93 دانلود

سالنامه کوردی

سالنامه آماری سال 65

سالنامه 93 دانلود